Capitolul III
CALCUL ACTIUNILOR

Consideratii generale

        O actiune este o hârtie de valoare care constituie un titlu ce atest[ participarea
la capitalul unei societãti si care dã detinãtorului dreptul sã primeascã dividende.
        Dividendul este acea parte din prpfitul unei societ?ti comerciale care se repartizeazã actionarilor sau asociatilor pentru fiecare actiune sau parte socialã.
        Mai pe larg, actiunea este un instrument financiar pus la dispozitia unor cumpãrãtori (actionari). Ea produce venituri care pot fi încasate. Totodatã actiunea poate fi revândutã sau se poate converti periodic. Nu este rambursabilã dar conferã detinãtorului ei dreptul de a i se da explicatii asupra modului în care au fost investiti banii sãi.
        Pentru un cumpãrãtor oarecare actiunea este o investitie pe termen scurt, mediu sau lung, din care se asteaptã profituri. În acelati timp, ca în orice investitie, existã si un grad de risc asumat de cumpãrãtor si care depinde de o serie întreagã de factori interni sau externi.
        Asadar, a cumpãra o actiune (a investi într-o actiune sau a deveni actionar) înseamnã a plãti pretul (cursul) acesteia la un moment dat pentru a putea spera apoi în
a obtine o serie de venituri viitoare. Aceste venituri pot fi compuse din:
                - anumite pãrti din dobândã,
                - anumite pãrti din profituri,
                - o nouã valoare (curs) de revânzare la un moment dat.
 În cele ce urmeazã vom considera urm?toarele notatii:
        Pc = pretul de cumpãrare, adicã valoarea (cursul) actiunii la momentul cumpãrãrii acesteia imediat dupã plata dividendelor (dacã au existat) sau exact la cumpãrarea ei.
        D0 = dividendul plãtit exact înaintea evaluãrii cursului sau pretului Pc.
        n = durata sau numãrul de perioade (de regulã, ani) ai plasamentului sau investitiei într-o actiune.
        Dk = dividendul plãtit în perioada (anul) k, k=1,2,3,..., n.
        Pr = pretul de revânzare, adicã valoarea (cursul) de revânzare dupã n ani sau la sfârsitul duratei de plasare.
        p  = coeficientul anual de evaluare a cursului actiunii, furnizat de procentul anual de evaluare din relatia: d=100p; de exemplu, dacã procentul anual unic de evaluare este de 15 %, atunci coeficientul anual de evaluare va fi p=0,15.

        Atât cursul de vânzare (cumpãrare) Pc cât si cursul sau pretul de revânzare Pr poartã denumirea de curs teoretic (matematic). Acestea se deosebesc de cursul pietii (real) care depinde de mai multi factori precum: cererea si oferta, puterea economicã a societãtii care a emis actiunile etc. Astfel, Pc sau Pr pot fi mai mari, egali sau mai mici decât cursul real al pietii. În acest sens atragem atentia asupra unor eventuale diferente de calcul între variantele teoretice (ideale) care rezultã prin aplicarea formulelor care urmeazã si rezultatele care pot fi întâlnite în practicã. În acelasi timp mentionãm cã,
desi imprecise datoritã imposibilitãtii de a cuprinde toti factorii de influentã ai pietii, rezultatele obtinute pe baza calculelor care utilizeazã instrumentele teoretice prezentate în continuare, sunt totusi cel mai des folosite în practica analizelor financiare ale investitiilor si sunt, într-un anumit sens, unice.
        Existã mai multe modele de calcul a actiunilor care se utilizeazã în practicã. Ele sunt preferate în functie de situatiile concrete si sunt definite prin parametrii de calcul specifici.

Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã