Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe de calcul cu dobânzi compuse
Programul CEC12
pentru calculul perioadelor de pãstrare în functie de dobânda compusã si de coeficientul de multiplicare a sumei depuse initial

program cec12;
uses crt;
var er,sf:integer; n,d,k:real;
begin
 repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;
 writeln('Calculul perioadelor în functie de dobânda si de coeficientul de multiplicare');
writeln('=====================================================================');
   writeln('Tastati dobânda 0 pentru iesire din program');
   write('Dati dobânda: ');  read(d);
   if d=0 then halt;
   write('Dati coeficientul: '); read(k);
   if (k>0) and (k<100) and (d>0) and (d<10000) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; n:=ln(k)/ln(1+d/100);
 writeln('Dobânda:',d:7:2,'%  Coeficientul: ',k:7:2,' =>  Perioada=',n:10:3);
  writeln;
  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
  readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã