Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe de calcul cu dobânzi simple
Programul CECA3
pentru calculul dobânzilor simple în functie de coeficientul de multiplicare a sumei depuse si de perioada de pãstrare

program ceca3;
uses crt;
var er,sf:integer; n,d,k:real;
begin
 sf:=0;
 repeat
       er:=1;
       repeat
             clrscr;
             writeln('Tastati coeficientul 0 pentru iesire din program');
             write('Dati coeficientul: ');  read(d);
             if d<=0 then halt;
             write('Dati perioada: '); read(n);
             if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<100) then er:=0;
       until er=0;
       clrscr; k:=100*(d-1)/n;
       writeln('Coeficientul:',d:7:3,'  Perioada: ',n:5:2,' =>  Dobânda=',k:10:2,' %');
       writeln;
       writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
       readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                          Inainte
Prima paginã