Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe pentru calculul actiunilor
 Programul CECACT5
pentru calculul pretului de cumpãrare al unei actiuni conform modelului Bates

program cecact5;
uses crt;
type vec=array[1..100] of integer;
var er,n,i,sf:integer; alfa,beta,palfa,d,b0,p,x,y,cn:real; dd:vec;
begin
 sf:=0;
  repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr; writeln('Calculul pretului de cumparare al unei actiuni conform modelului Bates');
writeln('================================');
   writeln('(Tastati procentul anual 0 pentru iesire din program)');
   write('Dati procentul anual: ');  read(d);
   if d=0 then halt;  write('Dati perioada: '); read(n);
   write('Dati pretul de revânzare: '); read(cn);
   write('Dati ultimul beneficiu:'); read(b0);
   write('Dati cresterea anuala a beneficiilor:'); read(alfa);
 write('Dati procentul de distributie anuala a beneficiilor în dividende:'); read(beta);
   if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000) and (beta>=0)
            and (cn>=0) and (alfa>=0) and (b0>=0) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; p:=1+d/100; palfa:=1+alfa/100; x:=1.; y:=1.;
  for i:=1 to n do begin x:=x*p; y:=y*palfa; end;
  if palfa=p then  x:=n*b0*(beta/100)/p+cn/x else
   x:=(b0*(beta/100)/(palfa-p))*(y/x-1)+cn/x;
writeln('Procentul anual:',d:7:2,'% Pretul de revânzare:',cn:15:2);
 writeln('                                   =>  Pretul de cumparare=',x:15:2);
  writeln;  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');  readln;
 until sf=1;
end

Inapoi                                                                            Inainte
Prima paginã