Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe pentru calculul actiunilor
Programul CECACT3
pentru calculul pretului de cumpãrare al unei actiuni conform modelului Gordon-Shapiro

program cecact3;
uses crt;
type vec=array[1..100] of integer;
var er,n,i,sf:integer; alfa,palfa,d,d0,p,x,y,cn:real; dd:vec;
begin
 sf:=0;
  repeat
  er:=1;
  repeat
   clrscr;   writeln('Calculul pretului de cumparare al unei actiuni conform modelului Gordon-Shapiro');
writeln('====================================================================');
   writeln('(Tastati procentul anual 0 pentru iesire din program)');
   write('Dati procentul anual: ');  read(d);
   if d=0 then halt;   write('Dati perioada: '); read(n);
   write('Dati pretul de revânzare: '); read(cn);
   write('Dati dividendul initial:'); read(d0);
   write('Dati cresterea anuala a dividendelor:'); read(alfa);
   if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000)
            and (cn>=0) and (alfa>=0) and (d0>=0) then er:=0;
  until er=0;
  clrscr; p:=1+d/100; palfa:=1+alfa/100; x:=1.; y:=1.;
  for i:=1 to n do begin x:=x*p; y:=y*palfa; end;
  if palfa=p then
   x:=n*d0+cn/x else  x:=d0*((palfa/(palfa-p))*(y/x-1))+cn/x;
 writeln('Procentul anual:',d:7:2,'%  Perioada: ',n,'  Pretul de revânzare:',cn:15:2);
 writeln('                                   =>  Pretul de cumparare=',x:15:2);
 writeln;  writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');  readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã