Anexa 1
PROGRAME PE CALCULATOR
Programe de calcul cu dobânzi simple
Programul CECA2
pentru calculul perioadelor de pãstrare în functie de dobânda simplã si de coeficientul de multiplicare a sumei depuse

program ceca2;
uses crt;
var er,sf:integer; n,d,k:real;
begin
 sf:=0;
 repeat
       er:=1;
       repeat
             clrscr;
             writeln('Tastati dobânda 0 pentru iesire din program');
             write('Dati dobânda: ');  read(d);
             if d<=0 then halt;
             write('Dati coeficientul: '); read(n);
             if (n>0) and (n<100) and (d>0) and (d<10000) then er:=0;
       until er=0;
       clrscr; k:=(n-1)/(d/100);
       writeln('Dobânda:',d:7:2,'%  Coeficientul: ',n:5:3,' =>  Perioada=',k:8:2);
       writeln;
       writeln('Tastati <Enter> pentru continuare');
       readln; readln;
 until sf=1;
end.

Inapoi                                                                           Inainte
Prima paginã